Portfolio

2557 - 2014

จัดกิจกรรม Road Show ประชุมเจรจาการค้าการลงทุน และศึกษาดูงานณ เมืองตองยี เมืองหลวงของรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

จัดกิจกรรม Road Show ประชุมเจรจาการค้าการลงทุน และศึกษาดูงานณ เมืองตองยี เมืองหลวงของรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 13 – 18 สิงหาคม 2557