Portfolio

2557 - 2014

งานประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 7

งานประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่