Portfolio

2557 - 2014

การประกวดภาพยนตร์สั้น “ลำปาง นครแห่งความสุข ที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา”

การประกวดภาพยนตร์สั้น “ลำปาง นครแห่งความสุข ที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร