Portfolio

2557 - 2014

น่านแบรนด์ “อัตลักษณ์น่าน มาตรฐานสู่สากล”

จังหวัดน่าน โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ดำเนินโครงการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดน่านสู่สากล (NAN Brand) โดยการสร้างเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand) เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดน่าน ซึ่งสินค้าและบริการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองจะเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ