Portfolio

2557 - 2014

งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย วิถีพอเพียง วิถีชุมชน ครั้งที่ 1

งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย วิถีพอเพียง วิถีชุมชน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21- 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี