Portfolio

2557 - 2014

งานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าลุ่มน้ำโขงยิ่งใหญ่แห่งปี “อลังการงานแสดงสินค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ ASEAN+6”

งานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าลุ่มน้ำโขงยิ่งใหญ่แห่งปี “อลังการงานแสดงสินค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ ASEAN+6”เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท เชียงราย