Portfolio

2557 - 2014

การจัดกิจกรรม FAM Trip ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

การจัดกิจกรรม FAM Trip ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน 2557