Portfolio

2557 - 2014

“ท่องดินแดนสามด่าน เมืองผ่านสู่เมียนมา” กิ่วผาวอก-อำเภอเชียงดาว หลักแต่ง-อำเภอเวียงแหง  สันต้นดู่-อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 
“ท่องดินแดนสามด่าน เมืองผ่านสู่เมียนมา” กิ่วผาวอก-อำเภอเชียงดาว หลักแต่ง-อำเภอเวียงแหง  สันต้นดู่-อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 เดือน เมษายน  2559