Portfolio

2557 - 2014

งานประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ครั้งที่ 9

งานประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่