Portfolio

2557 - 2014

Road Show ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ ครั้งที่ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดอุดรธานี

Road Show ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดอุดรธานี