Portfolio

2557 - 2014

Road Show ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าแหลมทองบางแสนจังหวัดชลบุรี

Road Show ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าแหลมทองบางแสนจังหวัดชลบุรี