Portfolio

2557 - 2014

Road Show ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

Road Show ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตอง จังหวัดภูเก็ต