Portfolio

2557 - 2014

งานประชุมผู้พำนักระยะยาวชาวต่างประเทศและชาวไทย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบพำนักระยะยาว

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) โดย สำนักงานจังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมสัมมนา “ผู้พำนักระยะยาวชาวต่างประเทศและชาวไทย หรือ Long – stayer Seminar เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว” ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่