Portfolio

2557 - 2014

กิจกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการพำนักระยะยาว ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นายธำรงค์ วงศ์ทวีสุขเจริญ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงาน จ.ลำปาง จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการพำนักระยะยาว Long – Stay ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ โฮมสเตย์ห้วยทรายขาว จังหวัดลำพูน