Portfolio

2557 - 2014

ดำเนินการจัดพิธีเปิดเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2014)

ดำเนินการจัดพิธีเปิดเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2014) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2557  บริเวณลานหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์