Portfolio

2557 - 2014

การสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานจังหวัดลำปาง ได้จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และรณรงค์สร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอโมรา จังหวัดเชียงใหม่