Portfolio

2557 - 2014

กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว สถานที่บริการ สถานรักษาพยาบาล ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว

กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว สถานที่บริการ สถานรักษาพยาบาล ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ภายใต้กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี