Portfolio

2557 - 2014

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Exhibition เชียงใหม่

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Exhibition เชียงใหม่ : ทำอย่างไรให้มันเกิด?” โดย สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่