Portfolio

2557 - 2014

จัดการประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 8

จัดการประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 4 – 5 กันยายน 2558  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่