Portfolio

2557 - 2014

งานแสดงสินค้า GI “ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ความภูมิใจสู่สากล”

งานแสดงสินค้า GI “ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ความภูมิใจสู่สากล” กิจกรรมการพัฒนามูลค่าและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Cluster & Value Added) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเชิงนวัตกรรมให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Innovative  Marketing Community  Product  :  IMCP)