Portfolio

2557 - 2014

พิธีเปิดคลินิก “ต้นเกว๋นคลีนิก” นพ.ธีวรุตติ์ สุทธนะ

พิธีเปิดคลินิก “ต้นเกว๋นคลีนิก” นพ.ธีวรุตติ์  สุทธนะ วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ณ โครงการหมูบ้านมาลาดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่