Portfolio

2557 - 2014

ดำเนินกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ (Branding) ผลิตภัณฑ์ไม้สัก โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่

ดำเนินกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ (Branding)  ผลิตภัณฑ์ไม้สัก โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่