Portfolio

2557 - 2014

จัดกิจกรรม Road Show ประชุมเจรจาการค้าการลงทุน และศึกษาดูงานณ นครหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

จัดกิจกรรม Road Show ประชุมเจรจาการค้าการลงทุน และศึกษาดูงานณ นครหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2557